თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!. შეაფასეთ "ადვოკატი ხათუნა დიდებელი "

აღწერა

გაგიწევთ კვალიფიციურ და ჯეროვან საადვოკატო და საკონსულტაციო მომსახურებას სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის დარგში.

საადვოკატო მომსახურებას კლიენტებს ვუწევ მთელ რიგ საკითხებზე:

  • ოჯახურ დავებზე (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის ნახვის დღეების განსაზღვრა, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა, მეუღლეთა თანასაკუთრებაში არსებული ქონების გაყოფა);
  • უძრავი ქონების საკუთრებაში რეგისტრაციაზე;
  • უძრავი ქონების გაყოფაზე;
  • მემკვიდრეობის მიღების პრობლემებზე;
  • სესხთან (კრედიტთან ) დაკავშირებულ დავებზე;
  • ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის დავებზე;
  • ადმინისტრაციულ დავებზე;
  • ხელშეკრულებების და სხვადასხვა სახის იურიდიული დოკუმენტების შექმნაზე;
  • სხვა

კლიენტის ინტერესების დაცვა - ჩემი საქმიანობის უმთავრესი მიზანია !

საიდენთიფიკაციო კოდი: 59001022392

თანამშრომლები

Facebook კომენტარები